پکیج کنترل آبیاری هوماک

توضیحات

پکیج سطح 1 : کنترل دستی و برنامه ریزی 2 لاین آبیاری

پکیج سطح 2 : کنترل دستی و برنامه ریزی 3 لاین آبیاری و پمپ

پکیج سطح 3 : کنترل دستی و برنامه ریزی 8 لاین آبیاری و 2 پمپ

پکیج سطح 4 : کنترل دستی و برنامه ریزی 12 لاین آبیاری و 2 پمپ

پکیج سطح 5 : کنترل دستی و برنامه ریزی 16 لاین آبیاری و 2 پمپ